Особливості впливу занять з пауерліфтингу на формування особистості студентів


Лесько О.С.
Студент ФВ – VІ
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ З ПАУЕРЛІФТИНГУ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ
Постановка проблеми. Розбудова національної системи освіти України активізувала педагогічні пошуки, зокрема пошуки оптимальної організації навчально-виховного процесу, який поєднує практичні дії: планування, педагогічний аналіз, коригування, збір інформації, аналітичне оцінювання інформації, контроль, стимулювання.
Істотна увага в педагогіці приділяється оздоровленню молоді засобами фізичної культури. Для досягнення оптимального рівня професійної готовності випускників вищих навчальних закладів слід інтегрувати в професійну підготовку систему фізичної активності і здоров’язберігаючих засобів, яка включає в себе набуття студентами спеціальних знань, умінь та навичок фізичної активності, підвищення рівня здоров’я, фізичної підготовленості, формування позитивної мотивації до занять спортом і здорового способу життя.
Фізичне виховання, що створює необхідні передумови здорового способу життя, традиційно й обґрунтовано вважається важливим чинником зміцнення здоров’я та підготовки молоді до активного життя і високопродуктивної педагогічної діяльності [2].
Педагогічний процес фізичного виховання у вищих навчальних закладах здійснюється у формах навчальних занять, виконанні індивідуальних завдань, самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних заходів та у формі навчально-тренувальних занять на яких студенти оволодівають предметом "Фізична культура", роблячи його своїм надбанням. Це вимагає розробки нових галузевих стандартів вищої освіти, формування нової системи педагогічних умінь, є одним із ключових моментів оцінки якості професійної підготовки студентів [1]. Результати освіти – це очікувані й вимірювані конкретні досягнення випускників, які визначають, що здатний робити студент після завершення всієї або частини освітньої програми ВНЗ.
Метою статті є визначення особливстей впливу занять з пауерліфтингу на формування особистості.
На думку провідних спеціалістів в галузі педагогіки, психології, фізіології, теорії і методики фізичного виховання, організація процесу фізичного виховання студентів залежить від медико-біологічних, соціально-педагогічних та психофізичних компонентів, незалежних один від одного і таких, що містять складові, які здійснюють безпосередній вплив на студента під час всього періоду навчання у вищому закладі освіти і визначають вибір засобів, методів та форм фізичного виховання.
Мотиваційний компонент пов’язаний з усвідомленням ціннісних сторін навчальних занять з пауерліфтингу, виробленням установки на здоровий спосіб життя, що розвивається від позитивного ставлення до стійкої потреби навчальних занять з пауерліфтингу [4].
Слід підкреслити, що формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом можливо тільки за умови підвищення освіченості студентів у практичних питаннях застосування різних засобів і методів підтримання здоров’я, досягнення розуміння, що фізична культура є складовою частиною загальної культури сучасного фахівця [3].
Виділення мотиваційного компоненту в структурі формування особистості студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу зумовлене тим, що мотивація забезпечує передумови для реалізації інших компонентів. Заняття студентами пауерліфтингом включає в себе сформованість спеціальних умінь і навичок, розвиток стратегічного мислення, творчий підхід до навчальних занять з пауерліфтингу. Визначаючи даний компонент, ми орієнтувалися на ідеї, положення та висновки, що стосуються фізичного розвитку особистості. Особливо важливими для формування спеціальних умінь і навичок є спеціальні знання про способи пошуку, опрацювання, перетворення інформації; про форми, методи та засоби навчально-тренувальної діяльності.
Діяльнісний компонент включає досвід навчальних занять з пауерліфтингу, зафіксований у формі його результатів – спеціальних знань, досвід здійснення емоційно-ціннісних ставлень у формі особистісних орієнтацій, умінні керувати педагогічними процесами для формування адекватного відношення до свого здоров’я, умінні проводити експрес-діагностику власного фізичного і психічного здоров’я, умінні визначати рівень фізичної та функціональної підготовленості (рівні здоров’я) і вміти визначати оптимальний руховий режим.
Висновки. Отже, узагальнюючи результати аналізу психолого-педагогічних напрацювань нами було визначено показники впливу занять з пауерліфтингу на особистість студентів вищих навчальних закладів. Показники дали змогу виділити якісно своєрідні рівні сформованості спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу: початковий, задовільний, достатній, оптимальний. Зазначимо, що критерії та показники повинні бути простими і доступними, для розуміння й використання, охоплювати всі компоненти фізичного здоров’я студентів у процесі занять з пауерліфтингу.
Таким чином, загальний рівень розвитку спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу залежить від ступеня сформованості кожного з його компонентів і бозбосередньо впливає на формування особистості студентів, що займаються даним видом спорту. Тому в навчально-тренувальній діяльності потрібно використовувати такі методи, засоби, форми навчання, створювати умови, які б забезпечували формування всіх компонентів спеціальних умінь і навичок, впливаючи на мотиваційну, інтелектуальну, емоційну та рефлексивну сфери діяльності студентів.
Література
1. Герцик М. С. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт» : Навч. посібник / М. С. Герцик, О. М. Вацеба. – Х. : ОВС, 2004. – 176 с.
2. Гилев Г. А. Физическое воспитание в вузе : Учебное пособие / Г. А. Гилев. – М. : МГИУ, 2007. – 376 с.
3. Красуля А. В. Ценностные ориентации и отношение современных студентов к физической культуре и спорту / А. В. Красуля [Електронний ресурс] // Физ. воспитание студ. творч. спец. – 2002. – № 8.
4. Стеценко А. І. Пауерліфтинг. Теорія і методика викладання: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2008. – 460с.

Приложенные файлы

  • docx 714495
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий