Питання на екзамен з земельного права


1. Поняття предмета земельного права.Особливості суспільних земельних відносин як предмета земельного права. 2. Земля, як частина природного середовища ї життєвого простору суспільства; земля як об'єкт власності та господарювання; земля як адміністративно-територіальний, економічний, політичний і правовий простір. 3. Методи земельного права. 4. Поняття і основні принципи земельного права. 5. Система земельного права та сучасного законодавства. 6. Місце земельного права у правовій системі та його співвідношення ізадміністративним, цивільним, екологічним та іншими галузями права. 7. Поняття і особливості джерел земельного права. Класифікація джерелземельного права, їх кодифікація та систематизація. 8. Роль земельного права в розвитку земельної реформи і становленняринкових відносин. 9. Сучасназемельна реформа ті її особливості, проблеми і протиріччя. 10. Система органів управління земельними ресурсами: розмежуванняповноважень між центральними органами в управлінні земельними ресурсами. 11. Органи загальної та спеціальної компетенції по управлінню земельними ресурсами ті їх правовий статус. 12. Поняття та класифікація обмежень прав на землю. 13. Обмеження права на землю, які впливають із права добросусідства. 14. Земельні сервітути як форма обмеження прав на землю. 15. Загальна характеристика права власності на землю. 16. Форми права власності на землю. 17. Субєкти та обєкти права власності на землю. 18. Підстави та порядок виникнення права власності на землю. 19. Угоди на ринку із земельними ділянками. 20. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах. 21. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності. 22. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів. 23. Порядок використання земель у межах населених пунктів для забудови та інших потреб. 24. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 25. Загальна характеристика правового режиму земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 26. Умови і порядок приватизації земельних ділянок громадянами. 27. Загальна характеристика режиму земель оздоровчого призначення. 28. Загальна характеристика правового режиму земель рекреаційногопризначення. 29. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. 30. Загальна характеристика правового режиму земель історико-культурного призначення. 31. Консервація земель: правовий зміст і порядок здійснення. 32. Загальна характеристика правового режиму земель лісового фонду. 33. Загальна характеристика правового режиму земель водного фонду. 34. Мета, завдання та зміст охорони земель: економічні, екологічні тасанітарно-гігієнічні вимоги щодо охорони земельних ділянок. 35. Об'єкт, суб'єкт та зміст права орендного землекористування. 36. Державний земельний кадастр України. 37. Поняття та види земельних правовідносин: регулятивні, охороні,управлінські, процесуальні земельні відносини. 38. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.Особливості правового режиму сільськогосподарських земель. 39. Суб'єкти, об'єкти та зміст земельних правовідносин. 40. Права та обов'язки землекористувачів на землях водного фонду. 41. Поняття, особливості, основні ознаки та форми власності на землю. 42. Суб'єкти права власності на землю: народна і державна земельнаправосуб'єктність; право власності і право територіальноговерховенства держави; юридичні і фізичні особи як суб'єкт прававласності. 43. Характеристика права постійного та орендногоземлекористування. 44. Характеристика спільної власності на землю. 45. Загальна характеристика відповідальності за порушення земельного законодавства. 46. Законодавчі основи застосування адміністративно-правовоївідповідальності за порушення земельного законодавства. 47. Підстави виникнення та припинення прав на використання земельнихділянок сільськогосподарського призначення. 48. Правові вимоги та умови застосування кримінально-правовоївідповідальності за порушення земельного законодавства. 49. Засади виникнення та припинення земельних правовідносин. 50. Суб'єктний склад власників та користувачів сільськогосподарськихземель. 51. Засади та умови застосування цивільно-правової відповідальності запорушення земельного законодавства. . 52. Реформування земельних відносин та законодавче забезпечення їхправового регулювання. 53. Підстави виникнення таправовий зміст права спільної сумісної та спільної часткової власностіна землю. 54. Засади виникнення права державної, комунальної та приватноївласності на землю. 55. Права та обов'язки фермерських господарств, сільськогосподарськихкооперативів та господарських товариств щодо використання земельсільськогосподарського призначення. 56. Контроль за використанням і охороною земель. 57. Зміст права власності на землю і законодавчі обмеження цього права. 58. У мови і порядок надання земельних ділянок для ведення фермерськогогосподарства. 59. Особливості здійснення плати за орендне землекористування. 60. Засади виникнення, зміст та припинення права володіння ікористування землями. 61. Право власності держави, підприємств і громадян на земельні ділянки вмежах населених пунктів. 62. Правова характеристика та зміст економічного стимулюванняраціонального використання та охорони земель. 63. Характеристика принципів земельного права. 64. Загальне поняття та види юридичної відповідальності за порушенняземельного законодавства. 65. Моніторинг земель. Види моніторингу земель, основні завдання тасистема органів, які наділені повноваженнями на його здійснення. 66. Зміст та правова природа добросусідства в земельному праві. 67. Постанови і декрети Кабінету Міністрів у системі джерел земельногоправа. 68. Гарантії забезпечення прав власників, користувачів (орендарів)земельних ділянок. 69. Поняття і склад земельного фонду України. 70. Роль і значення судової і господарської практики у врегулюванняземельних правовідносин. 71. Особливості вирішення земельних спорів. Органи, їх компетенція тапорядок розгляду земельних спорів. 72. Зміст та правова природа права земельного сервітуту. 73. У мови і порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. 74. Правовий режим земель промисловості підприємств: порядок надання та вилучення земель, форми використання промислових ділянок. 75. Правові форми плати за землю та їх особливості. 76. Правовий режим земель транспорту: правова регламентація транспортного землекористування в залежності від видів транспорту. 77. Правова характеристика землеустрою: поняття , мета, завдання, зміст. 78. Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органіввиконавчої влади, як джерела земельного права. 79. Поняття техногенно забруднених земель та особливості їхвикористання. 80. Характеристика цільового призначення земель. Порядок встановлення та зміни цільового призначення земель і наслідки їх порушення.

Приложенные файлы

  • docx 4799315
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий