Пытанні да заліку


Пытанні да заліку
па дысцыпліне“Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі”
ВШКБ
2011-2012 гг.
Прадмет і задачы курса “Гісторыя прававой і палітычнай думкі”. Перыядызацыя прававой і палітычнай думкі Беларусі.
Грамадская думка дахрысціянскай пары.
Палітычныя і сацыяльна-духоўныя асновы грамадскай думкі ў часы фарміравання дзяржаў-княства і распаўсюджвання хрысціянства.
Погляды Е. Полацкай.
Погляды К. Смаляціча.
Погляды К. Тураўскага.
Палітычныя і прававыя ідэі старажытных летапісаў і “Слова аб палку Ігаравым”.
Агульнадзяржаўныя ідэі беларуска-літоўскіх летапісаў: “Летапісец вялікіх князеў літоўскіх”, “Беларуска-літоўскі летапіс 1446 г.”.
Рэлігійна-палітычныя супярэчнасці і іх адлюстраванне ў палітычнай і прававой думцы.
Развіцце прававой думкі ў заканадаўчых актах ВКЛ XIV - XV ст. ст.
Спецыфіка айчынага Гуманізму і Адраджэння.
Асаблівасці і змест умерана-гуманістычных поглядаў на развіцце грамадства.
Палітычныя і прававыя погляды Ф. Скарыны.
Палітычныя і прававыя погляды М. Гусоўскага.
Палітычныя і прававыя погляды М. Літвіна.
Рэфармацыя ў ВКЛ, яе галоўныя плыні і прадстаўнікі.
Палітычныя і прававыя погляды А. Волана.
Грамадска-палітычныя і прававыя погляды С. Буднага.
Палітычныя і прававыя погляды В. Цяпінскага.
Вучэнне радыкальна-гуманістычных мысліцелей беларускага Адраджэння.
Палітычныя і прававыя погляды Л. Сапегі.
Сутнасць Контррэфармацыі і прычыны яе распаўсюджвання ў ВКЛ.
Палітычныя і прававыя погляды П. Скаргі.
Абгрунтаванне ідэі уніі паміж каталіцкай і праваслаўнай царквамі (П. Скарга, І. Пацей, К. Астрожскі).
Палітычныя і прававыя ідэі палемічнай літаратуры (М. Сматрыцкі, А. Філіповіч, З. Капысценскі, І. Вішэнскі, І. Кунцэвіч, Я. Руцкі).
Натуральна-прававыя ідэі ў працах А. Алізароўскага.
Грамадска- палітычныя погляды К. Лышчынскага.
Грамадска- палітычныя погляды С. Полацкага.
Развіцце прававой думкі ў статутах ВКЛ ХУ1 ст.
Асаблівасці грамадска-палітычнай і прававой думкі эпохі Асветы на Беларусі.
Асветніцкія ідэі ў гістарычных сачыненнях XVIIIст. (К.Галоўка, І.Карпінскі, Т.Гусаржэўскі, А.Нарушэвіч, Ф.Папроцкі).
Крытыка магнацкай алігархіі ў шляхецкай публіцыстыцы “Вольны голас” С. Канарскі, Т.Астроўскі, А.Загурскі.
Праблема дэсідэнтаў у Рэчы Паспалітай. Погляды Г. Каніскага Палітыка-прававыя погляды К. Нарбута
Сутнасць ідэалогіі фізіакратызму. Палітыка-прававыя погляды К Багуслаўскага, І.Страйноўскага.
Праграма рэфармавання грамадства Рэчы Паспалітай. Асветнікі-рэфарматары (І.Храптовіч, А.Тызенгаўз, П.Бжастоўскі
Канстытуцыя 3 мая 1791 г. - выдатны помнік прававой думкі.
Палітычныя і прававыя ідэі лідэраў паўстання 1791 г. (Т. Касцюшка, Я. Ясінскі).
Ідэі абшчыннага камунізму ў творчасці І. Яленскага Асноўныя фактары станаўлення грамадска-палітычнай і прававой думкі Беларусі пасля яе далучэння да Расійскай імперыі.
Мемарыяльная запіска М.К.Агінскага і Праэкт адраджэння аўтаноміі ВКЛ.
Ліберальны напрамак у прававой і палітычнай думцы Беларусі канца XVIII - перш. пал. XIX ст.ст.
Палітычныя і прававыя погляды сяброў тайных студэнцкіх таварыстваў Віленскага ўніверсітэту — філаматаў і філарэтаў Роля ліцвінскай гістарычнай свядомасці ў фарміраванні нацыянальнай свядомасці беларусаў. Погляды А. Кіркора.
Пошукі нацыянальнага пачатка ў галіне літаратуры ў першай палове ХІХ ст. (А. Міцкевіч, Я. Чачот, Я. Баршчэўскі, А. Рыпінскі, В. Дунін-Марцінкевіч, У. Сыракомля).
Ліберальна-буржуазны накірунак у палітычнай і прававой думцы Беларусі 80 - 90-х гг. ХIХ ст. (газета “Минский листок”).
Кансерватыўная плынь палітычнай і прававой думкі Беларусі Х1Х ст.. Ідэі заходнерусізму.
Рэвалюцыйна-дэмакратычны накірунак грамадска-палітычнай і прававой думкі Беларусі (М. Валовіч, Ф. Савіч і інш.).
Праграма дэмакратыных пераўтварэнняў К. Каліноўскага.
Прававыя ідэі беларускіх юрыстаў ХІХ ст. (Л. Петражыцкі, У. Спасовіч, І.Файніцкі і інш.)
Фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі ў канцы ХІХ - пач. ХХ ст.ст.
Пытанні нацыянальна-дзяржаўнага развіцця ў праграме беларускай студэнцкай народніцкай арганізацыі “Гоман”.
Спалучэнне ідэі народніцкага сацыялізму з ідэяй нацыянальнага Адраджэння ў праграмах “Беларускай Сацыялістычнай Грамады”.
“Наша доля”, “Наша Ніва” як адлюстраванне палітычнай і прававой думкі Беларусі ў час рэакцыі і новага рэвалюцыйнага пад,ему (1906 -1914 гг.).
Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пач. ХХ ст.
Палітычныя погляды прадстаўнікоў беларускага вызваленчага руху (Я. Лесік, В. Ластоўскі, Антон і Іван Луцкевічы і інш.).
Пытанні нацыянальнай дзяржаўнасці ў праграмных дакументах беларускіх палітычных арганізацый напярэдадні і ў час рэвалюцыйных падзей 1917 г.
Ідэі першага Ўсебеларускага зезда (снежань 1917 г.). Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва ў праграмных дакументах БНР.
Распрацоўка асноў дзяржаўна-прававога будаўніцтва ў Беларускай ССР у маніфесце часовага рабоча-сялянскага ўраду Беларусі ў дакументах першага і другога Ўсебеларускіх з,ездаў Саветаў ( люты 1919 г., снежань 1920 г.).
Рэалізацыя ідэі дзяржаўнага сувярэнітэта БССР у партыйна-дзяржаўнай практыцы Савецкай Беларусі.
61. Распрацоўка і рэалізацыя ідэі беларусізацыі ў грамадска-палітычнай думцы Савецкай Беларусі.
62.Ідэалагічнае абгрунтаванне станаўлення адміністрацыйна-каманднай сістэмы і массавых рэпрэсій.
63. Развіцце прававой думкі Беларусі ў другой і трэцяй Канстытуцыях БССР і іншых заканадаўчых актах.
64. Новыя тэндэнцыі ў грамадскай свядомасці, выкліканыя перамогай у Вялікай Айчыннай вайне.
65. Кансерватыўны і дэмакратычны напрамкі ў палітычнай думцы паслясталінскай пары.
66. Развіцце юрыдычнай навукі ў БССР 20-30-х гг. ХХ ст.
67. Юрыдычная навука ў 40-х - сяр. 80-х гг. ХХ ст.
68.Канстытуцыйны працэс ў Рэспубліцы Беларусь і яго адлюстраванне ў палітыка-прававой думцы краіны.
69.Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці ў палітыка-прававой думцы сучаснай Беларусі.
70.Развіцце юрыдычнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь.
Утверждены на заседании кафедры
(Протокол № 1 от 29.08.2011 г.)

Приложенные файлы

  • docx 1485956
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий