Рекомендован¦ питання до зал¦ку з дисципл¦ни ОЕТ


Рекомендовані питання до заліку з дисципліни „Економічна теорія”
Значення економічної науки в пізнанні світу. Основні етапи розвитку політекономії.
Продуктивні сили і виробничі відносини як елементи виробництва.
Предмет політичної економії. Економічні закони.
Метод дослідження в політичній економії.
Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Економічний закон зростання потреб.
Потреби та ресурси. Обмеженість ресурсів. Виробничі можливості суспільства.
Економічні інтереси: суть, суб”єкти, класифікація.
Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу.
Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації суспільного розвитку. Цивілізаційна структура сучасного світу.
Суть економічної системи та її структура. Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин. Типи економічних систем.
Економічний прогрес суспільства, його критерії та рушійні сили.
Технологічні способи виробництва – етапи людської цивілізації. НТП та НТР, їх роль в суспільному розвитку.
Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття.
Власність в системі виробничих відносин. Суб”єкти та об”єкти власності. Право власності.
Форми власності та форми господарювання.
Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі.
Процес праці і процес виробництва. Основні фактори суспільного виробництва, їх взаємозв”язок.
Суспільний поділ праці.
Натуральне і товарне виробництво.
Товар як базова категорія товарного виробництва. Величина вартості товару. Закон вартості.
Еволюція форм вартості і виникнення грошей. Суть грошей та їх функції.
Грошовий обіг, його закони і методи регулювання.
Грошова система, її елементи.
Причини виникнення та суть інфляції. Шляхи її подолання.
Проблема конвертованості грошової одиниці.
Суть капіталу, матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма.
Робоча сила як товар і як фактор виробництва.
Робочий день та його структура. Додаткова вартість, механізм її створення.
Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва.
Теорії та моделі підприємництва. Організаційно - правові форми підприємництва.
Підприємство: суть і умови функціонування. Види підприємств.
Нові види підприємницької діяльності. Зв”язок крупного та дрібного виробництва.
Ризик в діяльності підприємства.
Кругооборот і оборот капіталу. Основний і оборотний капітал. Амортизація.
Витрати виробництва. Прибуток та фактори, що його визначають.
Ціни та ціноутворення.
Ринкове господарство як компонент товарного виробництва. Суб”єкти ринкового господарства.
Основні ознаки ринкової економіки. Суть і функції ринку.
Структура ринку.
Конкуренція як основна ознака ринкової економіки.
Монополія як антипод конкуренції. Суть, причини та види монополії. Форми монополій.
Закон попиту і пропозиції.
Різноманітність моделей ринкової організації господарства.
Об’єктивна обумовленість та суть економічної інфраструктури.
Природа і генезис торгового капіталу. Витрати обігу. Товарний прибуток.
Генезис, природа і джерела позичкового капіталу. Норма позичкового капіталу та їх динаміка.
Кредитно-банківська система як сфера руху позичкового капіталу.
Акціонерно-корпоративний капітал. Цінні папери.
Аграрні відносини, їх специфіка, особливості продуктивних сил у сільському господарстві. Еволюція власності на землю. Радикальні перетворення у відносинах власності.
Рента і рентні відносини. Ціна землі.
Суть відтворення, його форми та закономірності. Відтворення та економічний розвиток.
Місце реалізації у процесі відтворення. Місткість ринку та фактори її формування.
Результати національного виробництва та відтворення.
Моделі відтворення суспільного продукту.
Національне багатство як результат суспільного відтворення. Економічний потенціал, його роль у процесі відтворення та в економічному розвитку.
Економічна ефективність виробництва та її показники. Вплив в НТП на показники ефективності виробництва.
Суть розподільчих відносин.
Національний доход, його розподіл та перерозподіл. Використання національного доходу.
Нагромадження, його суть, джерела, економічні та соціальні наслідки.
Споживання національного доходу. Співвідношення нагромадження і споживання.
Реалізація нагромадження через фінансування капіталовкладень. Роль заощаджень у прирості національного доходу.
Домогосподарство і відтворення робочої сили. Доходи і витрати домогосподарств.
Складові процесу відтворення робочої сили.
Нерівномірність розподілу доходів та споживання. Прожитковий мінімум як основа фізіологічного відтворення робочої сили.
Соціально-економічний зміст і форми прояву зайнятості. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили.
Цілі, принципи та механізмі регулювання зайнятості.
Держава як суб’єкт економічної системи. Необхідність та суть державного регулювання економіки. Економічні функції держави.
Державний сектор та державне підприємство як спосіб реалізації економічних функцій держави.
Форми, методи та інструменти державного регулювання економіки.
Фінансова система та фінансове регулювання.
Бюджетне регулювання. Податкова система та податкове регулювання.
Кредитно-грошова регулювання.
Циклічність економічного розвитку, суть та причини. Типи та фази економічних циклів.
Довгі хвилі економічного розвитку.
Економічні кризи, закономірності їх виникнення та особливості в сучасних умовах.
Особливості кризового стану в економіці України. Структурна криза.
Суть, функції та структура господарського механізму, співвідношення господарського механізму та основних елементів економічної системи.
Причини виникнення планомірної ринкової системи.
Проблема перебудови та вдосконалення господарського механізму в Україні.
Криза господарського механізму державно-монополістичного капіталізму і його модернізація в 80-90-х роках ХХст.
Генезис капіталізму. Основні шляхи становлення. Первісне нагромадження капіталу: суть та шляхи. Основні риси капіталістичного способу виробництва.
Економічна система монополістичного капіталізму.
Фінансово-монополістичний капітал і фінансово-монополістична олігархія.
ТНК як форма сучасної монополії та засіб економічного поділу світу.
Суть і ознаки змішаної економіки. Теорія конвергенції.
Монополія, олігополія та конкуренція в капіталістичній змішаній економіці. Немонополізований капітал в умовах змішаної економіки.
Зміна місця і ролі найманої праці в умовах змішаної економіки.
Суть соціалізму як економічної системи, його ідейно-теоретичні основи.
Глобальні світові тенденції і їх вплив на перехідний період в Україні. Зміст, чинники та риси перехідної економіки. Типи перехідної економіки.
Концепції переходу до ринкової економіки.
Динаміка і структура виробництва в перехідній економіці.
Теоретичні аспекти ринкової трансформації економіки України.
Суть світового господарства, етапи його розвитку, сучасна організаційно-економічна структура світового господарства. Закономірності розвитку світового господарства. Світовий ринок.
Міжнародний поділ праці та його основні форми. Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку.
Економічна інтеграція, її суть та стадії. Світові валютно-кредитні відносини.
Країни, що розвиваються, у світовому господарстві.
Україна у світовому господарстві, шляхи входження
Глобалізація як новий етап розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці. Сучасна глобалізація світогосподарських зв’язків і загострення загально-цивілізаційних проблем суспільства.
Глобальна наявність: причини і наслідки.
Економічні основи вирішення глобальних проблем людства. Шляхи подолання глобальних проблем.

Приложенные файлы

  • docx 1502974
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий