ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇ..


« »

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ Код 24966552
2011 р.
Начальнику Головного фінансово-економічного управління Генерального штабу Збройних Сил України
Начальникам фінансово-економічних управлінь видів Збройних Сил України
№ 248/2/4/
квартирно-
03168, м.Київ-168
Начальникам територіальних експлуатаційних управлінь
Військовому комісару АР Крим, обласним військовим комісарам, Київському міському військовому комісару
Командирам (начальникам) військових частин та установ центрального підпорядкування
Тільки:
З метою надання методичної допомоги командирам військових частин (керівникам установ) у здійсненні внутрішнього фінансового контролю за використанням готівки Департаментом фінансів розроблені та надсилаються для керівництва в роботі Методичні рекомендації щодо порядку проведення інвентаризації грошових коштів, бланків суворого обліку в касі військової частини.
Прощу зазначені рекомендації довести до підвідомчих військових частин (установ) та організувати контроль.
Додаток: зазначене в тексті на арк.
Директор Департаменту
генерал-лейтенантІ.Ю.МАРКО
Шарснко Л. А. 271-12-83
МрЙОДИЧІІ! РЕКОМЕНДАЦІЇ А|||.ЩОДО порядку іфО^дрмя и^^лрчзації грошових коштів,
м\„ £ *.бланків суворого облі:;; ч'касі «Щсьїсової частини
** '**«.»
( Загальні положення
Відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 №90 (зі змінами), Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постЦццщ Правління Національного банку України від 15.12.04 №637 (зі змінами), Положення з бухгалтерського обліку в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 21.06.07 №363 (зі змінами), Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 12.11.10 № 590 (зі змінами), командири військових частин зобов’язані організувати проведення інвентаризації каси не менше одного разу на квартал (перед складанням фінансової та бюджетної звітності). Для і§рго наказом командира військової частини призначається внутрішня перевіряльна комісія.
1; Підготовка до інвентаризації
Перед початком інвентаризації члени постійно діючої інвентаризаційної комісії повинні:
опломбувати касове приміщення;
записати останні номери прибуткового та видаткового касового ордерів, корінців чекової книжки тощо;
взяти в касира розписку, в якій зазначено, що всі прибуткові і видаткові документи включено до звіту і на момент інвентаризації неврахованих грошей, цінних паперів, бланків с$ИЙрого обліку та інших цінностей в касі немає.
2. Проведення інвентаризації каси
Основним завданням інвентаризації є перевірка відповідності фактичної наявності грошових коштів, бланків суворої звітності та інших цінностей даний бухгалтерського обліку.
Під час інвентаризації перевіряється:
наявність касової книги, а також відповідність її оформлення вимогам законодавства України;
правильність ведення касової книги, оформлення в ній касових операцій з приймання та видачі готівки (у тому числі за строками);
відповідність зазначених у касовій книзі сум отриманих у касу та виданих з неї грошових коштів даним прибуткових та видаткових касових ордерів;
наявність підписів начальника фінансового органу або визначеної ним відповідальної посадової особи та касира;
правильність заповнення всіх реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та доданих до них документів;
наявність журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів і правильність його ведення;
правильність відображення в касових документах номерів кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, унесених до касової книги та зазначених у касових ордерах, наявність потрібних виправдних документів, що додаються до касових ордерів, і позначок про їх погашення;
дотримання встановленого ліміту каси, термінів і порядку здавання готівкової виручки в орган Державної казначейської служби (понад встановлені норми в касі можуть зберігатися грошові кошти лише на виплату грошового забезпечення і заробітної плати працівникам, допомоги за тимчасовою непрацездатністю ^ тільки протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в органі Державної казначейської служби).
3. Оформлення результатів інвентаризації
Після закінчення інвентаризації складається акт про результати інвентаризації грошових коштів, його оформляють у двох примірниках і підписують члени інвентаризаційної комісії та касир. Один примірник акта передають фінансовому органу, другий - залишають у касира. В акті зазначають фактичну наявність коштів, облікові дані, суми нестачі або надлишку грошових коштів та інших цінностей у касі, і касир пояснює причини їх виникнення. Дані про фактичну наявність у касі інших цінностей (наприклад, бланків суворого обліку) заносять до інвентаризаційного опису.
4. Порядок регулювання розбіжностей
Виявлені під* час інвентаризації грошові кошти, які знаходяться в касі військової частини, не підтверджені прибутковими касовими ордерами, визначаються як надлишок готівки в касі. Такі грошові кошти оприбутковують, виписуючи прибутковий касовий ордер, та зараховують до доходу військової частини.
Виявлені нестачі грошових коштів списуються з балансу військової частини та відносяться на рахунок винних осіб. Якщо винні особи не встановлені, нестача списується з балансу військової частини на позабалансовий рахунок, на якому обліковується до прийняття відповідного рішення.
Відображення в обліку результатів інвентаризації здійснюється відповідно до вимог Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 № 61 (зі змінами). ■
Крім того, відповідно до вимог Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 12.11.10 № 590 (зі змінами):
командир військової частини не менше одного разу на місяць проводить позапланову перевірку наявності готівки та цінностей в касі, за результатами якої робить запис в касовій книзі (пункт 3.1.2 Положення);
начальник фінансового органу щодня перед здачею каси під охорону чергового військової частини звіряє наявність готівки, матеріальних цінностей та бланків суворого обліку в касі з даними бухгалтерського обліку, перевіряє складену касиром довідку покупюрної наявності коштів у касі (пункт 3.3.2 Положення).
Заступник директора Департаменту - начальник управління

Приложенные файлы

  • docx 6272219
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий