куш чок болганым


Куш чок болганымнын кончуун.
Кээргенчиг деп состун утказын бо чорааш хандыр билбейн чораан- дыр мен.
Октябрь 1- кырганнар хуну. Чылдан чылче аравыста (торелдер арзында) кырганнарывыс эвээжеп -ле орары менээ аарышкылыг . Чуге дээрге оларнын менээ хамаарылгазы база тускай чораан болгаш, мен оларны чидиргеш эмин эртир чоок кылдыр хулээп алыр кижи- дир мен. Ынчангаш артып калган каш- ла борбак кырган торелдеримге кичээнгейни салырын кызыдып чор мен. Октябрь 2- де кызылда бир кырган- авам (ачамнын кады корээн эн улуг угбазы, 88 харлыг) бар- ла болгай дээш, Кызылга тутсуп чеде бердим. Бажынынга баарымга оске улус арендалап алган чурттап орар болду. Удивилась. Торелдер аразында эн биче сеткилдиг, дузааргак дунмам, керним бар. Оларже долгап- ла дужурдум. Дораан мээн чанымга халдып кээрге, оон- моон сураглап- ла эгеледивис. Кырган -авамнын уруундан авазынын кайдазын айтырарывыска чажырар болду. Кырган- ававыстын кайдазын чугле орай кежээге чедир сураглангаш. билип алдывыс.
Эртенинде Кызылдын кырганнар бажыныдан алыр дээш чеде бердим. Изоляторда бажын донгурертип каапкан чааскаан, дыка бичии апарган чыдар чорду. Мени дораан танывады. Оон сактып келди. Ийелээ дыка ыглаштывыс. Чанар бис бе дээримге, дыка амырады. Кым -на мени моон алгаш баар ирги дээш Бурганга тейлеп-ле чыттым дээрге, кээргенчиин. Ында ажылдап турар улустар бо бабушканы уруу сентябрь 29- та эккеп каан, мында ам 4 хона берди дээр улус чорду. Уруу авазын дужаарда отказной бижип каан чорду. Мен чангыс даа хун ам манаа арттырып шыдавас мен дээш, расписка бижип кааш ап алгаш, бажынымда эккеп алдым.
Кылаштай- даа албас апарган,ынчалза- даа угааны конгус анаа. Баштай эккелгеш, чундуруп алдым. Оон олура албас кижини кызып тургаш чемгерип аллдым. Чыттырып каарымга шимээн чок барды. Таптыг- ла 4 шак иштинде удуду. Оттуп кээрге база чемгерип алдым. Алдын Чокпаам, Кошпайым, ойнап оскен Хаглыг -Алаагым, Бичии- Тейим чуртталгамда багай чуве кылбаан боорумга менче ээ корундун бе Мени ап алган уруумга аас- кежиктен бер, ажы толу эки чорзун деп катап-катап чугааланып- ла чыдарга кээргенчиин. Кандыг кончуг авазын чалындыр ырмазын сыккан чоор. Кежээ садыг тестозу -биле калачиктер уске быжырарымга, мындыг чытты та кажан чыттаан мен дээш ыглаар чорду. Ынчалдыр кээргенчиг кылдыр чугааланыр хире эвес кижи -ле болгай.
Аныяанда аажок кештерден борттер даараар. Чеже кижинин боргун даараваан дээр.Аргыттынар. Шугланыр чоорганны безин дугун чооннадыр ээргеш, аргып аарын сактыр-дыр мен. Бугу назынында совхозтун бызааларын ажаап чораан. ВДНХ - же база четкеш келген. Ол дээрге эки ажылдаан улусту шаннаарынын бир аргазы турган. Арага , таакпы биле черле холбашпайн чораан. Ынчангаш назыны узун ирги бе Караа чоорту козулбестей берген дээрден башка кадыы дыка эки чораан кижи- ле болгай. Труженик тыла. Ужен хар четпейн чорда оонун ээзи чок болган дээр- ле болгай. Оолдуг, кыстыг арткан. Олары чаш. Олчаан оске амыдырал -даа дилевээн. Ажы толунун кырынга -ла турупкан . Эртемге чедирип, чурттаар оран-савазын тутчуп берип, кырый бергеш, пенсиязы- биле внуктарын азыражып орган. Караа корбес хирезинде, шупту чувени уштап- баштап орар, чурттун безин байдалын сайгарып орар, ат болган кырган- на болгай. Чамдык кады торээн кыс дунмалары шоодуп ,оозун "Соолгу медээ" деп -даа шолалап турганын сактыр мен.
Бо чайын хенертен кырган- ававысты баскырай берген дээрге, чеде бердим. Шынап- ла шимчей- даа албас. Чыдар. Канчап барган дээримге, билдинмес деп уруу чугаалады. Эмчилер база кырган улуска келбестей берген чуве- дир диди. Канчап ындыг болур болду дээш, минздравче долгап -ла дужурдум. Ол звонок соонда участок терапеви дораан чедип келди. Чуге минздрав таварыштыр долгаар силер деп эмчи хомудап чугаалады. Бабушка мынчап барган деп менче дамчытпаан ийик силер чоп дээрге, элдепсине берген мен. Уруу авазы бергедежи бээрге эмични сеткили- биле кыйгыртпааны илерей берген. Чованчыын канчаар ону. Оон ол эмчи направление бижип бээрге, ресбольницага баргаш снимок кылдыртыптарывыска ээгилери сына берген болган. Травматологияга чыттырып кагдывыс. Ам эмчилер холунда ажырбас ыйнаан дээш чана бердим. Оон ур болбаанда дыннаарымга авазын дораан эмчиден ундуруп алган болду. Ол ынчан чанымче ап алыр чоор бе дээримге база бир чиктиг. Торээн уруу чанында орда- ла мен племянницазы алымнай бээр эвес мен. Оон ам назыны база донгуй берген кижи айыылдыг. Азырап орган авамны сен апаргаш эрттирип кагдын дээр болза канчаар сен деп чамдык торелдер база сумелеп турарга соскап каан мен.
Оон ам бо мынчалдыр ап алганым бо. Мээн бажынынмга чартык ай хире- ле болду. Ол уенин иштинде, олуруптар апарган. Ном номчуп бээримге, кино кордум ышкаш дээш каттырар. Мээн уругларымнын кырган- авасырааны аажок. Ийи кыдыында чыдыпкан, хоорешкен, шуугашкан турар. Чамдыкта бис- биле дыка таптыг чугаалажып чыдар, чамдыкта шагда- ла чок апарган дунмаларын бар кылдыр сурагланы бээр- даа. Оларын айттырарга, чок дийн дээр эвес мен, суурда деп каар мен. Я ей не врала ,они действительно похоронены там. Суурда. Но и ее не хотела травмировать. Пусть она будет счастлива в своих воспоминаниях. Мынчап азыражып ордувус. Мен эртен- эрте туруп келгеш, кырган -авамга халып чеде бээримге, одуг, шуугаан чыдар. Чамдыкта бодаарымга бичи чаш уруг азырап турар ышкаш мен. Чундургаш ,памперзин солуп каар мен. Оон орун кыдыынга олуртуп кааш, мен кашан былгап бээйн, ол уе иштинде орар болдур сен ийин дээрге, аажок матрастан сарбактанпкан туттунуп орар дийн. Шайын, кашазын изии- биле эккээр мен. Кашазын мен чиртип каар мен. Шайын тутчуп бээринге боду ижип алыр. Чемненип турган уевисте орээливис иштин агаарладып, сонганы ажыдып каар мен. Оон шылай бээри ол ыйнаан, хыйланып эгелээр . Че-че болзун, мени чыттыр. Чыттырып каарымга ур болбас ,удуй бээр. ООН уругларым оттурар шагы келген болур .биирээзин садикче чедиргеш, улаштыр ажылдап чоруптар мен. Уруум дуъште ооренир турган. 9-10 шак уезинде кырган- авазы оттуп кээрге, оозун чемгерип каар кижи. Мен обед уезинде кээримге, одуг, кым- даа чок чуве бе деп алгырып- даа чыдар. База- ла солуттунар, чунар бис. Туалетная вода чажып бээрге дыка амыраар. Обедте изиг быдаа ижиртип каар мен. Шору 2-3 шак иштинде чааскаан чыдар чуве. Чамдыкта чем кылып четтикпейн баргаш ,булочка биле сут чиртип каарымга, момбуннадыр дайнап аар (диштери чок болгаш, дыка тускай дайнаныр дийн). Бир хун суурдан торелдеривис чедип келди. Кырган- ававыс менде боорга, амырааш, хой озедивис. Киживис изиг- ханнаан, кара муннээн. Довольная-я. Чугаазы аттыгып турар. Уруунун бажынынга турда, торелдер ынаар баарындан ырмасыраар. Уруунун чаны аажок берге. Чуу дээр ону.
Бир хун Минтрудтан звонок келди, угбан министрже кирер деп турар чуве- дир. Кырганнар бажынындан авамны оорлапкан дээш билдириишкин бижээн деп дамчыттылар. Ажылындан ундуртуптер мен деп турар чуве- дир дидилер. Ажы- толдуг кижи -дир сен, ажыл чок канчаар сен? Боду билир- ле ыйнаан, авазы шей деп турарлар база бар. ООН бир хун обед уезинде азыранчып орувуста ,ол кончуг угбам бо кирип келди. Авамнын пенсиязын ап шыдавас сен, карточказы менде деп бо- ла дыр. Пенсия мээн бажымга кирбээн. Бодаарымга оске торелдернин- даа бажынга кирбээн боор. Кызылда керним суг памперстерни упаковаказы биле эккелген. Суурда дунмазы база бир упаковканы эккелдилер. Коммерсант угбам чаа панталоннар, ночнушкалар, кольсоннар, халат экеп берген. Чыдар кырган кижиге много ли надо. Менде чок турган чувелер ол- ла дыр .А арткан чуве шупту менде бар . Кырган авам хепке аажок чораан кижи- ле болгай. Караа согурара берген уезинде безин чуну кедип алган чор сен? Деп кижини контрольдай бээр турган.
Ажылдан ундуртуптер мен, ажы- толун даштыгаа кылаштавас эвес деп уруу менээ кыжанып туруп берген. Корга берген мен. Хондур удувайн боданып хонган мен. Шынап- ла ажыл чок арткаш канчаар мен .Уругларым канчаар? В тот момент я так слабо поступила. Ажыл чок- даа артып кааш кырган- авам азырап орарым кай деп ам хараадаар мен . Бо хун мен ажыл чок орар мен. Это не так страшно . Кижи обстоятельстводан коргар аан. Мен ынчан корткаш, кырган- авамны дедир кырганнар бажынынче аппарып каатарымга, угбам ол- ла хун авазын ап алган чорду. Мени моон оскээр апарба ,уруум деп чаннып турда- ла, аппарып каапкан мен.Аштап, туреп олген чорду. Мен кызыгаардан уне бергеш турган уемде чок болган чорду. Без меня ее похоронили. Чогум кижи бурузунун сеткили ангы. МЕН туржуп шыдаваанымга хомудап чор мен. Кончуумну. Ажыл чок арткаш, мен стресстелдим. Я переключилась. Я сегодня занята больше чем, когда работала на государственной работе. А кырган- авамны кошкаагым- биле чанымга артырып албайн ышкынып алганым ... Сактып келгеш- ле ыглаар кижи- дир мен. Эгиттинмес, солуттунмас, уттундурбас…


Приложенные файлы

  • docx 5514856
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий