КОНСТИТУЦИОННОЕ ШПОР 50


Азаматтық қоғам: A) болып жатқан үрдістер мен қатынастардың басты әрекет eтуші тұлғасы мен субъектісі peтінде өз қажеттіліктерінің, мудделері мен құндылықтарының барлық жүйесімен 6ipге адам болып табылатын қоғам;
Бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономикалық даму принципінің сабақтастығы ҚР Конституциясында бекітілген: A) ҚР азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады
Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін келесі элементтер қалыптастырады: B) Құқық субъектілік E) Азаматтық, құқықтық принциптер
Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің элементі ретінде азаматтықтың түсінігі A) Азаматтық жеке тұлғаға белгілі құқықтар мен бостандықтарға ие болуға мүмкіндік беретін құқықтық жағдай; E) Азаматтық - мемлекет пен жеке тұлға арасындағы саяси-құқықтық байланыс.
Жергілікті мемлекеттік басқару орғандары: A) Әкімдіктер B) Әкімдер
Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамы: A) Жоғарғы Сот Кеңесінің құрамы басқа да мүшелері C) Жоғарғы Сот Кеңесі құрамы ҚР Президентімен тағайындалатын Төрағасы G) Жоғарғы Сот Кеңесінің хатшысы
Казіргі Республика Парламентінің мәні F) Парламент тұрақты жұмыс icтey нәтижесінде зан шығару қызметінің үздіксіз жүзеге асырылуын камтамасыз етеді G) Парламент өкілдік сипатқа ие, ягни ол Қазақстан халықтарының мүддесін көздейді, оның атынан өкілдік етеді
Конституциялык Кеңес алгашкы шешімін кайта карайды: B) Өз бастамасы бойынша D) Қабылданған шешімге негіз болған Конституция нормасы өзгерсе F) Шешім қабылданған сәтте Конституциялық Кеңеске белгісіз болған, өзініштін мәні үшін жаңа елеулі нәрселер ашылса
Конституциялык Кеңестің Төрағасы мен мүшелеріне қатысты колдануға болмайды: A) Оларға сот тәртібімен белгіленетін әкімшілік жазалау шараларын қолдануға болмайды C) Қылмыс үстінде ұсталған немесе ауыр қылмыстар жасаған реттерді қоспағанда, Парламенттің келісімінсіз қылмыстық жауапқа тартуға болмайды F) Оларды өкілеттігі мерзімі ішінде тұтқынға алуға, күштеп әкелуге болмайды
Конституциялык кұқықтық норма өзінің занды күші бойынша: C) Негізгі қайнар көзі болып Конституция саналады
Конституциялық Кенестін конституциялық бақылау қызметінін мәні: B) Республиканың бүкіл аумағында Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ету E) Конституциянын бұлжымастығын, яғни нормативтік актілерді қабылдау кезінде оның нормаларың мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ету F) Сайлаулар өткізу кезінде конституциялық нормалардын мүлтіксіз органдалуын қамтамасыз ету
Конституциялық Кеңес шешімдерінің қабылдану тәртібі: A) Шешім қабылдау кезінде дауыс тең бөлінген жағдайда Конституциялық Қенес Төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады E) Конституциялық Кеңес шешімдерді алқалы түрде қабылдайды G) Конституциялық Кеңес шешімді өз мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы қабылдайды
Конституциялық кұқық ғылымының зерттеу әдістері: E) Тарихи.
Конституциялық құқық институтына кіреді: A) Нормалар жүйесі
Конституциялық құқық пәнінен ұғымдары: D) Сайлауга байланысты қатынастар E) Адам және азаматтың конституциялық-құқықтық мәртебесі F) Мемлекетік билік органдарының өкілеттіліктері және жүйесі
Қазақстан Реснубликасының Жоғарғы Сот Кеңесінің өкілеттіктері: A) Жоғарғы Сот Төрағасының бос орнына кандидатураны қарайды B) Судьялардын тәуелсіздігі мен оларға ешкімнін тиіспеу кепілдіктерін қамтамасыз етеді E) Жоғарғы Coт Төрағасының ұсынуы бойынша Жоғарғы Сот судьясының бос орнына кандидатураны карайды
Қазақстан Республикасы азаматтығына қабылдаудан бас тарту негіздері: D) Адамзатқа қарсы халықаралық құқықта көзделген қылмыс жасаса; E) Террористік әрекеті ушін сотталған болса.
Қазақстан Республикасы Конституциясы: B) 1995 жылы 30 тамызда жалпы қабылдандыҚазақстан Республикасы Үкіметінін республикалық бюджет жөніндегі құзыреті: C) Бюджеттін атқарылуын қамтамасыз етеді D) Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы eceп ұсынад ы E) Республикалық бюджет әзірлейді
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының мәртебесі А) Сот практикасының мәселелері бойынша тусіндірмелер береді B) Жергілікті және басқа соттардың қарауына жатқызылған азаматтық, қылмыстық және өзге icтep бойынша жоғары сот органы болып табылады D) Заңда көзделген іс жүргізу нысандарында жергілікті және басқа соттардың қызметін қадағалауды жүзеге асырады
Қоғамдық бірлестіктер құрудын және олардың қызметінің принциптері D) Қоғамдық бірлестіктер өз мүшелерінің (қатысушыларының) еріктілігі, тек құқықтылығы, өзін-өзі басқару, қызметінің заңдылығы, есептілігі мен жариялылығы негізінде құрылып, жұмыс істейді E) Азаматтың қоғамдық бірлестік қызметіне қатысуы немесе қатыспауы оны құқықтары мен бостандықтарын шектеу ушін негіз бола алмайды F) Қоғамдық бірлестіктер заң алдында тен
Қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық принципінің сабақтастығы ҚР Конституциясында бектілген: C) ҚР-да идеолоғиялық және саяси әр-алуандылық танылады
ҚР азаматтары мен мемлекет арасындағы қатынас келесі конституциялық принциптерге сүйене отырып жүзеге асырылады: A) ҚР мүдделерін, оның территориялық тұтастығын қорғауға міндеті
ҚР заңнамасына сай саяси партия ұғымы: C) Азаматтардың, әр түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін мемлекетік биліктің өкілді және атқарушы органдарында білдіру мақсатында олардын саяси еркін білдіретін ҚР азаматтарының epiктi бірлестігі D) Қaзақстан Республикасы азаматтарының бірлесу бостандығына құқығын іске асыруда құрылатын бірлестіктер
ҚР Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар енгізу бастама құқығына келесі субъектілер ие: B) ҚР Президенті
ҚР Парламентінін жұмыс органдары болып C) Мажілістің тұрақты комитеттері D) Палаталардын бірлескен комиссиялары E) Сенаттың тұрақты комитеттері
ҚР Президентіне заң шығару өкілеттігі беріледі: C) Бір жылдан аспайтын мерзімге D) Парламенттің әр палата депутаттарының жалпы санының үштен eкiciнiң даусымен
ҚР республиқалық референдум өткізудің жариялылық және ашықтық принциптігі келесі тәртіппен қамтамасыз етіледі: B) Референдум жөніндегі комиссия өз жұмысы туралы тұрғындарды жұмысы туралы хабарлар етіп отырды D) Референдум өткізу барысында қоғамдық бірлестіктер өкілдері қатыса алады
ҚР сайлау жүйелері қолданылады D) Қайта дауыс беру дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың (тандаушылардың) дауыс санының көпшілігін алған үміткер сайланды деп саналады E) Саяси партиялардан Парламент Мәжілісінің депутаттары 6ipтұтac жалпыұлттық сайлау округі бойынша партиялық тізімдермен сайланады
Маслихаттың кезектен тыс сессиясы шақырылады: E) Кезектен тыс сессияны мәслихат сессиясының төрағасы шақырады F) Сайланған депутаттар санының кемінде үштен 6ipiнiң ұсынысы бойынша G) Әкімнің ұсынысы бойынша
Мәні бойынша жергілікті өзін-өзі басқару E) Халық тікелей жузеге асыратын қызмет F) Мәслихаттар және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылатын қызмет G) Жергілікті жерлерде мемлекеттін саясатын жүргізу жөніндегі қызмет
Мәслихаттын тексеру комиссиясынын мәртебесі: B) Төрағасы өз қызметін басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асырады D) Жергілікті бюджеттін атқарылуын бақылау ушін құрылады G) Тексеру комиссиясының мүшелерінің санын мәслихат белгілейді
Мемлекеттік биліктің үш тармаққа бөлінуі: B) Мемлекетік биліктің зан шығарушы, атқарушы және сот билігіне бөлінуін айтамыз;
Мемлекеттік органдардың белгілері: D) Мемлекеттік-билік етуші өкілеттіктерді иеленеді F) Мемлекеттің функциялары мен міндеттерін жүзеге асырад
Облыстық соттың органдары: B) Жалпы отырыс C) Тексеру комиссиясы E) Апелляциялык сот алқасы
Өз өкілеттігі шегінде мемлекет атынан билік жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органдар: D) Парламент E) Үкімет
Парламент депутатынын өкілеттігі тоқтатылады B) Сотпен қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда D) Сотпен ic-әрекетке кабілетсіз деп танылған жағдайда E) Ол орнынан түскен немесе қайтыс болған жағдайда
Парламент депутатының өкілеттігі: D) Палатаның үйлестіруші органына сайлау және оған сайлану E) Сессияның күн тәртібі жөнінде ұсыныстар мен ескертпелер енгізу
Парламенттен қол қою үшін келіп түскен заңды Президент бір ай ішінде қарай: D) Заңды қол қойып, оны жариялайды E) Заңды өзі өзгертіп, жариялайды
Парламенттің әр Палатасы дербес, басқа Палатаның қатысуынсыз шешеді E) Палаталар депутаттарының өкілеттігін тоқтатады F) Палаталардын бірлескен комиссиялары мүшелерінің тең жартысын сайлайды
Пропорционалды сайлау жүйесі E) Саяси партиялардан Мәжіліс депутаттығына біртұтас жалпыұлттық сайлау округі бойынша өткізілетін жүйе F) Партиялық тізімдермен сайлау ұйымдастырылатын жүйе
Республика Президенті кызметінен мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін: A) Наукастануына байланысты өзінін міндеттерін жүзеге асыруға кабілетсіздігі дендеген жағдайда C) Медицинаның тиісті салаларынын мамандарынан туратын комиссиянын және Конституциялық Кенестін корытындысы негізінде
Республика Президентінін өкімдері шығарылады: E) Конституцияның негінде және оны орындау ушін F) Зандардын негізінде және оларды орындау ушін
Республика Президентінің өкімдерімен жүзеге асырылады: E) Конституциялық мәртебесі жоқ лауазымды тұлгаларды кызметке тағайындау және босату G) Жедел және жеке сипаттағы мәселелерді шешу
Республика Үкіметі қаулылар шығарылады: B) Республика Конституциясының негізінде және оны орындау ушін C) Президент актілерінің негізінде және оларды орындау үшін E) Республика заңдарының негізінде және оларды орындау ушін
Республика Үкіметінің құрамында болуға байланысты шектеулер: C) Үкімет мүшелерінің өкілді органның депутаттары болуға хақы жоқ D) Үкімет мүшелерінің кәсіпкерлікпен шұғылдануға хақы жоқ E) Үкімет мүшелері оқытушылық, ғылыми немесе өзге шыгармашылық қызметтерден басқа ақы төленетін қызметтер атқаруға хақы жоқ
Республикалық референдумда қарастырылмайтын мәселелер: B) ҚР әкімшілік-аумақтық құрылысының мәселелері D) Бюджет саясатның мәселесі
Республиканың Орталық сайлау комиссиясы: B) Республика сайлау комиссияларының біртұтас жүйесіне басшылық етеді және тұрақты жумыс icтeйтін орган болып табылады C) Республика Президенттіге үміткерлерді тipкейді
Учаскелік сайлау комиссиялары: B) Тиісті сайлау учаскесінде сайлаушылардың тізімін нақтылайды F) Сайлау учаскесінде депутаттардьн және өзге де жергілікті өзін-өзі баскару органдарының мүшелерін сайлау жөніндегі сайлау шараларын жүргізеді
Үкіметтің Республиканың кауіпсіздігіне қатысты құзыреті: B) Республиканын аумақтық тұтастығын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асырады E) Республиканың кауіпсіздігі мен корғаныс қабілетін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асырады F) Республиканын мемлекеттік шекарасын күзетуді қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеп, жүзеге асырады

Приложенные файлы

  • docx 494218
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий